APPLY NOW »

FLYTEKNIKER

City:  Gardermoen
Job Function:  Other

Vil du jobbe i et selskap som fokuserer på utvikling og kompetansebygging?

 

SAS Maintenance Production Norge har sin base på Gardermoen, i tillegg til stasjoner i Stavanger og Trondheim. Her utfører vi teknisk vedlikehold av SAS’ flyflåte, og selger samme tjeneste for en rekke andre flyselskaper. Vi utfører også modifikasjoner og større reparasjoner på våre fly.


Vårt oppdrag er «Å levere luftdyktige fly, i henhold til SAS standard og til lavest mulig kostnad».


I et spennende og utviklende miljø er linjevirksomhet, hangar, verksteder og administrative støttefunksjoner samlet på 55 000 m2 – alt under ett tak. Avdelingen består i dag av 120 flymekanikere/flyteknikere fordelt på 6 skiftgrupper, som dekker de gjeldende 24 timer for alle 365 dager i året.


SAS gjennomfører store endringer for å styrke sin posisjon i Norge. Vi søker etter deg som har en drive og evne til å bli med oss på denne reisen, samt fortsette den stolte tradisjonen med teknisk vedlikehold av fly som SAS har stått for de siste 70 årene!

Arbeid og ansvar:

 

 • Utføre kontroller og komponentendringer
 • Feilsøking
 • Sørge for at vedlikehold utføres i henhold til gjeldende manualer
 • LEAN arbeid/oppfølging/optimalisering

Kvalifikasjoner:

 

 • Lisensiert flytekniker
 • Flyvedlikeholdslisens EASA B1/B2-sertifikat på SAS-opererte flytyper
 • Erfaring med feilsøking av flysystemer og komponenter
 • Engelsk skriftlig og muntlig, samt forstå et av de skandinaviske språkene.

Vi ser etter deg som:

 

 • Er fleksibel og trives i et hektisk miljø
 • Er utadvendt og proaktiv
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Leverer opp til SAS sin medarbeidermodell; "Led deg selv", "Vær en lagspiller" - "Forbedre SAS"

Vi tilbyr:

 

 • Mulighet for utvikling og videreutdanning
 • Tilgang til SAS-fordeler som innebærer en rekke rabatterte priser på ulike forretnings- og fritidsreiser
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Interessante og allsidige oppgaver
 • God pensjonsordning

Annen informasjon:

 

Arbeid: Skiftordning. 3 skift/nattskift.
Søknadsfrist: Så snart som mulig


Arbeidsstyrken utføres ved flyplassens sikkerhetsrelaterte område. Politiattest/vandelsattest uten anmerkninger skal godkjennes av luftfartsmyndighetene. Mer informasjon finnes på www.Luftfartstilsynet.no.


Ansettelse forutsetter gjennomførte og beståtte rus- og alkoholtester (blod og urinprøve). Alkoholtestene inkluderer CDT- (carbohydrate-deficient transferrin) og PEth-testing (phosphatidylethanol), som er spesifikke markører for risikofylt alkoholkonsum eller overkonsum av alkohol over tid. Rustesten måler bruk av narkotiske stoffer.


Søkere med nasjonalitet fra 3 land må kunne dokumentere at de har bodd i Norge eller Europa de siste 5 årene.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Resource Manager Mari Vesela, +47 957 16 799

Aircraft Technician for SAS Maintenance Production OSL

 

SAS Maintenance Production OSL is part of SAS' overall aircraft maintenance department, with the main task of 
carrying out checks and modifications on SAS-operated aircraft types A320 fam, A330, A350 and B737. In 
addition, performing maintenance on a number of other airlines that are operating on OSL, which include B737MAX, B777 and B787, among others.

Our mission is "To deliver airworthy aircraft, according to SAS standard and at the lowest possible cost".

The department currently consists of approximately 100 aircraft mechanics/aircraft technicians divided into 7 shift groups, covering the 
current 24 hours for all 365 days a year. 

 

We are now looking for new colleagues who have the courage to continue the proud tradition of technical maintenance that SAS has stood for over the past 7 decades. 

Work and responsibilities:

 

 • Perform checks and component changes
 • Troubleshooting 
 • Ensure that maintenance is carried out in accordance with applicable manuals
 • LEAN work/follow-up/optimization

Qualifications:

 

 • Licensed Aircraft Technician
 • Aircraft Maintenance License EASA B1/B2 Certificate on SAS Operated Aircraft Types
 • Experience with troubleshooting aircraft systems and components.
 • Norwegian and English in writing and orally and be able to understand the other Scandinavian languages.

We expect you to:

 

 • Be flexible and manage hectic environments
 • Be outgoing and proactive
 • Have excellent collaboration and communication skills 
 • Deliver up to SAS's Employee Model; "Lead yourself", "Be a team player" - "Improve SAS"

We offer:

 

 • Opportunities for development and further education
 • Access to SAS benefits which involve a number of discounted prices in various business and leisure travel
 • Competitive salary conditions
 • Friendly and informal working atmosphere
 • Interesting and versatile tasks
 • Good pension scheme

 

 

Other information:

 

Working: Rotary 3 shift / night shift

 

Application deadline: As soon as possible.

 

The workforce is performed at the airport's security related area. Police certificate/certificate of good conduct without remarks must be approved by the aviation authorities. More information can be found at www.Luftfartstilsynet.no

Employment requires completed and passed drug and alcohol test (blood and urine). The alcohol test include CDT (carbohydrate-deficient transferrin) and PEth (phosphatidylethanol) testing, which are specific markers for risky alcohol consumption or excessive alcohol consumption over time. The drug test measures the use of narcotic substances.

Applicant with nationality from 3.countries must be able to document that they lived in Norway or Europe for the past 5 years. 

For further information, please reach out to Resource Manager; Mari Vesela, +47 957 16 799

 

SAS, Scandinavia’s leading airline, with main hubs in Copenhagen, Oslo and Stockholm, flies to destinations in Europe, USA and Asia. Spurred by a Scandinavian heritage and sustainability values, SAS aims to be the global leader in sustainable aviation. We will reduce total carbon emissions 25 percent by 2025, by using more sustainable aviation fuel and our modern fleet with fuel-efficient aircraft. In addition to flight operations, SAS offers ground handling services, technical maintenance and air cargo services. SAS is a founding member of the Star Alliance™, and together with its partner airlines offers a wide network worldwide.

APPLY NOW »